Twoi radni w latach 2010 – 2018

Radni KWW My dla Gminy, kadencja 2014 – 2018

Okręg wyborczy nr 11

Czarny Bór, ul. Jasna, Wesoła

Edyta Szczepaniak, wykształcenie wyższe socjologiczne, trener pracy, doradca personalny, asystent rodziny

Okręg wyborczy nr 12

Czarny Bór, ul. Skalników 1-10C

Edward Kiełbasa, wykształcenie średnie, elektromonter

Okręg wyborczy nr 14

Grzędy od nr 1 do nr 54

Katarzyna Rolka, wykształcenie wyższe, członek zarządu Kopalni Ogorzelec, główny księgowy

Okręg wyborczy nr 15

Grzędy od nr 55 do końca, Grzędy Górne

Arkadiusz Wodziak, wykształcenie wyższe, nauczyciel, fizyk, informatyk

***

Radni KWW Jarosława Buzarewicza, kadencja 2010 – 2014

Okręg nr 1

Borówno

Czarny Bór (ulice: Górnicza, Jasna, Kamiennogórska, Kolejowa, Krótka,
Leśna, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Słoneczna, Sportowa, Wałbrzyska,
Wesoła, Zamkowa)

Jarosław Buzarewicz, wykształcenie wyższe, dyrektor Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury
Członek Komisji Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Tomasz Drohomirecki, wykształcenie średnie, przedsiębiorca
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Spraw
Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Okręg nr 2

Czarny Bór (ulice: Azaliowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Kwiatowa,
Malinowa, Skalników, Świerkowa, XXX-lecia PRL)

Henryka Wyszowska, wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka
Członek Komisji Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy oraz
Komisji Rewizyjnej

Artur Czernik, wykształcenie wyższe, specjalista ds. handlowych
Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia

Okręg nr 3

Grzędy Górne
Grzędy Dolne

Katarzyna Rolka z domu Kozicka, wykształcenie wyższe, główny księgowy
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy
oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Arkadiusz Wodziak, wykształcenie wyższe, nauczyciel
Zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
oraz członek Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jarosław Buzarewicz

Jarosław Buzarewicz,

od 2001 mieszkaniec Czarnego Boru.

Żonaty, córka Wiktoria, syn Igor.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska).

Od 2005 roku dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w latach 2010-2012 dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, członek Rady Honorowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Rady Kultury Wałbrzycha, Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury.

Od 1991 do 2005 dziennikarz, związany między innymi z: Muzycznym Radiem, Telewizją Polską Wrocław, BBC, Nowinami Jeleniogórskimi. Redaktor naczelny Radia BRW.

W latach 2001-2005 roku prowadził własną agencję Public Relations „Mo-Ja” Multimedia.

Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu (2004-2008).

Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W radach nadzorczych reprezentował Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Kamiennej Góry.

Samorządowiec, od 2014 roku radny Powiatu Wałbrzyskiego, pracuje w: Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji, Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu (przewodniczący), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Bezpieczeństwa, (w kadencji 2014 – 2018 pracował w: Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu), w latach 2010-2014 radny gminy Czarny Bór (pracował w Komisjach: Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia), wcześniej między innymi: członek Zarządu Miasta Kamiennej Góry, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra, przewodniczący Komisji Strategii Budżetu i Rozwoju, przewodniczący Komisji Regulaminowej.

Ważniejsze kursy i szkolenia: menedżer kultury, dostęp do informacji publicznej oraz BIP, rachunkowość instytucji kultury – obowiązki w zakresie kontroli zarządczej, organizacja imprez kulturalnych – uwarunkowania prawne i podatkowe, opracowywanie wniosków do Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prawo zamówień publicznych, tryb i zasady organizowania imprez masowych i zgromadzeń, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zarządzanie kapitałem intelektualnym, rozwiązywanie problemów alkoholowych (program  PARPA).

Transgraniczna promenada

Transgraniczna promenada: Świnoujście-gmina Heringsdorf kosztowała ponad 3 mln euro. 85 proc. tej kwoty pozyskano z Unii Europejskiej. Podobne promenady mogłyby powstać w powiecie wałbrzyskim, czy kamiennogórskim, na pograniczu z Czechami. Z pewnością byłyby oblegane przez mieszkańców i turystów.

30.01.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Radny Jarosław Buzarewicz poprosił o wyjaśnienie powodu przedstawienia radnym pierwotnie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Czarny Bór prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że dnia 22.12.2014 r. wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w którym zwrócił się z zapytaniem o możliwość kontynuacji współpracy w zakresie prowadzenia wspólnej biblioteki miejskiej i powiatowej, pn. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu ma obowiązek prowadzenia biblioteki od dnia 1 stycznia br. Aby zapewnić tok wywiązywania się z ustawowego obowiązku, wicestarosta zwrócił się do wójta Gminy Czarny Bór z zapytaniem o możliwość zawarcia porozumienia w omawianym zakresie. Dodał, że jednym z argumentów było oddanie do użytku gminy nowoczesnego obiektu spełniającego wymagane funkcje. Nadmienił, że w otrzymanej odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha na ww. pismo nie została wyraźnie wskazana chęć wspólnego prowadzenia zadania dot. Prowadzenia biblioteki, albowiem została jedynie wskazana ogólna kwota, którą miasto przeznacza na prowadzenie tego zadania. W międzyczasie, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zadeklarował chęć i gotowość do realizacji omawianego zadania, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące merytorycznego nadzorowania, tj. posiadania odpowiedniej kadry prawniczej. W wyniku spotkania z Panem Zygmuntem Nowaczykiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Wałbrzycha, została podjęta decyzja o kontynuacji współpracy z Gminą Wałbrzych odnośnie powierzenia w 2015 roku prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Radca Prawny Jakub Tuczapski wyjaśnił, że ustawa o bibliotekach wskazuje 2 grupy zadań, które są realizowane przez biblioteki:

– w przypadku powierzenia zadań powiatu gminie: mogą być powierzone każdej gminie na terenie powiatu,

– powiat może przekazać zadania z ww. zakresu wyłącznie gminie, która działa i ma siedzibę w mieście- siedziby powiatu.