29.04.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Radochońska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu za 2014 rok oraz realizowanych zadań w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


Radny Jarosław Buzarewicz zapytał czy PUP prowadzi monitoring firm, których właściciele otrzymali wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Radochońska wyjaśniła, że po upływie dwunastu miesięcy, PUP weryfikuje w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy nadal prowadzona jest działalność. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji w roku 2014, która obejmowała lata 2012-2013, między 80% było aktywnych wpisów. Ok 70%- 80% osób spośród tych, które odebrały wsparcie nie powracają do rejestrów jako bezrobotni.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Marek Śpiewak przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu za 2014 rok.


Radny Jarosław Buzarewicz zapytał o skalę problemu związanego z barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi, itp.


Kierownik Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Magdalena Kołodziejczyk odpowiedziała, że co roku do PCPR w Wałbrzychu wpływa ok 50 wniosków na likwidację barier architektonicznych, z których w roku ubiegłym udało się zrealizować jedynie 11 wniosków na kwotę 82 tys. zł. Dodała, że w roku 2014 przekazano dofinansowanie 8 wnioskodawcom do barier w komunikowaniu się, a do barier technicznych – 4 dofinansowania. Zwróciła tym samym uwagę na ograniczone środki finansowe, które przekazywane są na tego typu zadania.


Komendant Straży dla Zwierząt w Wałbrzychu Iwona Frankowska omówiła funkcjonowanie i realizację zadań Straży dla zwierząt na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, zwracając szczególną uwagę na problem związany z porzucanymi zwierzętami oraz walką straży z okrucieństwem wobec zwierząt. Następnie zasygnalizowała o potrzebach finansowych na prowadzenie przedstawionej działalności.


Radny Jarosław Buzarewicz zapytał jakim rocznym budżetem dysponuje straż dla zwierząt oraz zapytał o dalsze losy zwierząt bezpańskich znalezionych przez straż.


Komendant Straży dla Zwierząt w Wałbrzychu Iwona Frankowska powiedziała, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa wskazują, że problem związany z bezpańskimi zwierzętami wpisuje się w zadania własne gminy. W nawiązaniu do aktualnie posiadanych środków na prowadzenie działalności odpowiedziała, że są to niewielkie kwoty, które prywatnie posiada. Zasygnalizowała jednocześnie brak sprawnego samochodu służbowego, którym można by dojeżdżać na interwencje i przewozić zwierzęta.


Radny Andrzej Lipiński zawnioskował o przekazanie pomocy finansowej na rzecz Straży dla Zwierząt, jednak w kwocie nie mniejszej niż 10 000 zł w skali roku. Wniosek został podjęty w w wyniku głosowania: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (16 radnych obecnych).

27.02.2015: Na Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu o policji i brygadzie remontowej

Biorąc pod uwagę efekty uzyskane w roku poprzednim należy uznać, że działania tutejszej policji są skuteczne, gdyż nastąpiło ograniczenie przestępczości a działania „wykrywcze” utrzymują się na wysokich parametrach. Wśród priorytetowych zadań, które stoją przed policją w tym 2015 roku oraz w latach przyszłych jest zapobieganie i reagowanie na różnego rodzaju zdarzenia o charakterze kryzysowym. Wśród tego rodzaju zagrożeń jest funkcjonowanie biedaszybów na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Ukształtowanie górzyste powoduje, że bez odpowiedniego samochodu, który dotrze do miejsc w których wydobywa się nielegalnie węgiel, szybkie reagowanie będzie ograniczone. Komendant zwrócił się do Komisji z propozycją zakupu lub współudziału w zakupie dla Policji Wałbrzyskiej samochodu terenowego, który spełniałby kilka zadań miedzy innymi byłby skutecznym narzędziem w zwalczaniu wszelkiego rodzaju zagrożeń, które płyną z tzw. „biedaszybów”. Drugie równie ważne zadanie dla tego samochodu to wykorzystanie go przez służbę techników kryminalistyki, gdyż dużo zdarzeń jest w terenie górzystym. Do tej pory technicy, aby dotrzeć w trudno dostępne miejsca byli zdani na życzliwość innych służb. Kolejnym obszarem wykorzystania tego pojazdu byłoby działanie w sytuacji zagrożeń spowodowanych uwarunkowaniami atmosferycznymi np. silne opady śniegu czy powodzie. Komendant podkreślił również, że w momencie wyrażenia przez Radę Powiatu zgody Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomi środki w wysokości 50% wartości tego pojazdu.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał Komendanta, czy z podobną propozycją zwrócił się do rady Miejskiej Wałbrzycha i innych Rad Gmin leżących na terenie naszego powiatu.

Komendant Andrzej Basztura wyjaśnił, że Prezydent Miasta Wałbrzycha wspiera tut. Policję w działaniach dotyczących modernizacji bazy policyjnej tj. modernizacji II Komisariatu Policji na Psim Polu, a także obiektu na ul. Mazowieckiej (siedziba Komendy miejskiej). Wspomniał również o planach projektowych nowego obiektu budowlanego o nazwie Komisariat Policji w Szczawnie-Zdroju.

Radny Andrzej Lipiński zawnioskował zgodnie z treścią poniżej:

Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tyś zł dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na zakup samochodu terenowego do celów służbowych.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .

Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się do Komendanta, aby odniósł się do programu w ogólnopolskiej telewizji publicznej, w którym to zarzuca się Policjantom z Wałbrzycha nieprawidłowe reagowanie i naganne zachowanie.

Komendant Andrzej Basztura wyjaśnił, że policja nie może być sędzią we własnej sprawie. Dlatego w każdym z tych przypadków prowadzone są czynności przez sąd. W żadnym z tych trzech przypadków opisanych przez telewizje policjanci nie stanęli pod zarzutem za wyjątkiem piątego komisariatu. Zgodnie ze stanowiskami Prokuratura Okręgowego w Świdnicy oraz Rzecznika Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu w trybie prawa prasowego skierował do Prezesa II programu Telewizji Polskiej wystąpienie w treści którego odniósł się do tendencyjnego charakteru relacji telewizyjnej i etyki dziennikarskiej.

Dalsza część komisji.

Radny Jarosław Buzarewicz zaapelował o ponowne pochylenie się nad sensem tworzenia ekipy, której utworzenie i utrzymania nie zostało do tej pory wyliczone. Pokreślił, że powiatu nie stać na eksperymenty i błędy, które poniosą za sobą skutki finansowe, stąd wniosek: Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o rozważenie wycofania się z pomysłu utworzenia brygady remontowej i przygotowania na najbliższą sesję stosownej uchwały.

Wniosek został przyjęty większością głosów: 5 za 3 przeciw 1 wstrzymujący się.