30.01.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Radny Jarosław Buzarewicz poprosił o wyjaśnienie powodu przedstawienia radnym pierwotnie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Czarny Bór prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że dnia 22.12.2014 r. wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w którym zwrócił się z zapytaniem o możliwość kontynuacji współpracy w zakresie prowadzenia wspólnej biblioteki miejskiej i powiatowej, pn. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu ma obowiązek prowadzenia biblioteki od dnia 1 stycznia br. Aby zapewnić tok wywiązywania się z ustawowego obowiązku, wicestarosta zwrócił się do wójta Gminy Czarny Bór z zapytaniem o możliwość zawarcia porozumienia w omawianym zakresie. Dodał, że jednym z argumentów było oddanie do użytku gminy nowoczesnego obiektu spełniającego wymagane funkcje. Nadmienił, że w otrzymanej odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha na ww. pismo nie została wyraźnie wskazana chęć wspólnego prowadzenia zadania dot. Prowadzenia biblioteki, albowiem została jedynie wskazana ogólna kwota, którą miasto przeznacza na prowadzenie tego zadania. W międzyczasie, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zadeklarował chęć i gotowość do realizacji omawianego zadania, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące merytorycznego nadzorowania, tj. posiadania odpowiedniej kadry prawniczej. W wyniku spotkania z Panem Zygmuntem Nowaczykiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Wałbrzycha, została podjęta decyzja o kontynuacji współpracy z Gminą Wałbrzych odnośnie powierzenia w 2015 roku prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Radca Prawny Jakub Tuczapski wyjaśnił, że ustawa o bibliotekach wskazuje 2 grupy zadań, które są realizowane przez biblioteki:

– w przypadku powierzenia zadań powiatu gminie: mogą być powierzone każdej gminie na terenie powiatu,

– powiat może przekazać zadania z ww. zakresu wyłącznie gminie, która działa i ma siedzibę w mieście- siedziby powiatu.

29.12.2014: Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Radny Jarosław Buzarewicz poruszył temat związany z budową obwodnicy w Czarnym Borze. I etap to przebudowa drogi, ok. 864 m, patrząc na wykonane prace ciężko jest mówić jeszcze o obwodnicy – usunięte drzewa, nowa nawierzchnia już istniejącej drogi, gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 598.412 zł , powiat także dofinansowała I etap kwotą 100 tys. zł. W przyszłym roku mamy dofinansować kolejny etap 300 tys. zł.
Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się do zarządu o rozważenie, czy nie należy zwiększyć rezerwy na wkład własny do projektów, która wynosi 80.000 zł. Zapytał ponadto, czy jednostki powiatowe realizujące projekty mogą liczyć na środki z budżetu powiatu, które pokryją wymagany wkład własny. Starosta zapewnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, pieniądze zostaną przekazane.
Radny Jarosław Buzarewicz złożył wnioski do budżetu na 2015 rok w następujących sprawach:
• o przeznaczenie kwoty 20 tys. zł. na przebudowę trzech wiat przystankowych wzdłuż drogi nr 3367D w Gminie Czarny Bór. Jako źródło finansowania wskazał środki pochodzące z rezerwy ogólnej uchwały budżetowej powiatu wałbrzyskiego na 2015 rok. W wyniku głosowania: 7za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
• o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł na remont korytarzy w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Jako źródło finansowania wskazał środki pochodzące z rezerwy ogólnej uchwały budżetowej powiatu wałbrzyskiego na 2015 rok. W wyniku głosowania: 6 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
• o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na odbudowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. W wyniku głosowania: 7 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
Następnie zapytał czy Gmina Czarny Bór ma szansę na skorzystanie z Programu Rozbudowy Infrastruktury Komunikacyjnej. W przypadku twierdzącej odpowiedzi poprosił o określenie warunków, które gmina musiałaby spełnić. Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że spotkanie z wójtem Gminy Czarny Bór planowane jest na miesiąc styczeń 2015 roku, na którym poruszy kwestię możliwości współpracy w tym zakresie.
Radny Jarosław Buzarewicz złożył do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego interpelację o opracowanie planu rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.