27.02.2015: Na Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu o policji i brygadzie remontowej

Biorąc pod uwagę efekty uzyskane w roku poprzednim należy uznać, że działania tutejszej policji są skuteczne, gdyż nastąpiło ograniczenie przestępczości a działania „wykrywcze” utrzymują się na wysokich parametrach. Wśród priorytetowych zadań, które stoją przed policją w tym 2015 roku oraz w latach przyszłych jest zapobieganie i reagowanie na różnego rodzaju zdarzenia o charakterze kryzysowym. Wśród tego rodzaju zagrożeń jest funkcjonowanie biedaszybów na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Ukształtowanie górzyste powoduje, że bez odpowiedniego samochodu, który dotrze do miejsc w których wydobywa się nielegalnie węgiel, szybkie reagowanie będzie ograniczone. Komendant zwrócił się do Komisji z propozycją zakupu lub współudziału w zakupie dla Policji Wałbrzyskiej samochodu terenowego, który spełniałby kilka zadań miedzy innymi byłby skutecznym narzędziem w zwalczaniu wszelkiego rodzaju zagrożeń, które płyną z tzw. „biedaszybów”. Drugie równie ważne zadanie dla tego samochodu to wykorzystanie go przez służbę techników kryminalistyki, gdyż dużo zdarzeń jest w terenie górzystym. Do tej pory technicy, aby dotrzeć w trudno dostępne miejsca byli zdani na życzliwość innych służb. Kolejnym obszarem wykorzystania tego pojazdu byłoby działanie w sytuacji zagrożeń spowodowanych uwarunkowaniami atmosferycznymi np. silne opady śniegu czy powodzie. Komendant podkreślił również, że w momencie wyrażenia przez Radę Powiatu zgody Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomi środki w wysokości 50% wartości tego pojazdu.

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał Komendanta, czy z podobną propozycją zwrócił się do rady Miejskiej Wałbrzycha i innych Rad Gmin leżących na terenie naszego powiatu.

Komendant Andrzej Basztura wyjaśnił, że Prezydent Miasta Wałbrzycha wspiera tut. Policję w działaniach dotyczących modernizacji bazy policyjnej tj. modernizacji II Komisariatu Policji na Psim Polu, a także obiektu na ul. Mazowieckiej (siedziba Komendy miejskiej). Wspomniał również o planach projektowych nowego obiektu budowlanego o nazwie Komisariat Policji w Szczawnie-Zdroju.

Radny Andrzej Lipiński zawnioskował zgodnie z treścią poniżej:

Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tyś zł dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na zakup samochodu terenowego do celów służbowych.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się .

Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się do Komendanta, aby odniósł się do programu w ogólnopolskiej telewizji publicznej, w którym to zarzuca się Policjantom z Wałbrzycha nieprawidłowe reagowanie i naganne zachowanie.

Komendant Andrzej Basztura wyjaśnił, że policja nie może być sędzią we własnej sprawie. Dlatego w każdym z tych przypadków prowadzone są czynności przez sąd. W żadnym z tych trzech przypadków opisanych przez telewizje policjanci nie stanęli pod zarzutem za wyjątkiem piątego komisariatu. Zgodnie ze stanowiskami Prokuratura Okręgowego w Świdnicy oraz Rzecznika Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu w trybie prawa prasowego skierował do Prezesa II programu Telewizji Polskiej wystąpienie w treści którego odniósł się do tendencyjnego charakteru relacji telewizyjnej i etyki dziennikarskiej.

Dalsza część komisji.

Radny Jarosław Buzarewicz zaapelował o ponowne pochylenie się nad sensem tworzenia ekipy, której utworzenie i utrzymania nie zostało do tej pory wyliczone. Pokreślił, że powiatu nie stać na eksperymenty i błędy, które poniosą za sobą skutki finansowe, stąd wniosek: Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o rozważenie wycofania się z pomysłu utworzenia brygady remontowej i przygotowania na najbliższą sesję stosownej uchwały.

Wniosek został przyjęty większością głosów: 5 za 3 przeciw 1 wstrzymujący się.

Transgraniczna promenada

Transgraniczna promenada: Świnoujście-gmina Heringsdorf kosztowała ponad 3 mln euro. 85 proc. tej kwoty pozyskano z Unii Europejskiej. Podobne promenady mogłyby powstać w powiecie wałbrzyskim, czy kamiennogórskim, na pograniczu z Czechami. Z pewnością byłyby oblegane przez mieszkańców i turystów.

30.01.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Radny Jarosław Buzarewicz poprosił o wyjaśnienie powodu przedstawienia radnym pierwotnie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Czarny Bór prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że dnia 22.12.2014 r. wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w którym zwrócił się z zapytaniem o możliwość kontynuacji współpracy w zakresie prowadzenia wspólnej biblioteki miejskiej i powiatowej, pn. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu ma obowiązek prowadzenia biblioteki od dnia 1 stycznia br. Aby zapewnić tok wywiązywania się z ustawowego obowiązku, wicestarosta zwrócił się do wójta Gminy Czarny Bór z zapytaniem o możliwość zawarcia porozumienia w omawianym zakresie. Dodał, że jednym z argumentów było oddanie do użytku gminy nowoczesnego obiektu spełniającego wymagane funkcje. Nadmienił, że w otrzymanej odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha na ww. pismo nie została wyraźnie wskazana chęć wspólnego prowadzenia zadania dot. Prowadzenia biblioteki, albowiem została jedynie wskazana ogólna kwota, którą miasto przeznacza na prowadzenie tego zadania. W międzyczasie, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zadeklarował chęć i gotowość do realizacji omawianego zadania, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące merytorycznego nadzorowania, tj. posiadania odpowiedniej kadry prawniczej. W wyniku spotkania z Panem Zygmuntem Nowaczykiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Wałbrzycha, została podjęta decyzja o kontynuacji współpracy z Gminą Wałbrzych odnośnie powierzenia w 2015 roku prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Radca Prawny Jakub Tuczapski wyjaśnił, że ustawa o bibliotekach wskazuje 2 grupy zadań, które są realizowane przez biblioteki:

– w przypadku powierzenia zadań powiatu gminie: mogą być powierzone każdej gminie na terenie powiatu,

– powiat może przekazać zadania z ww. zakresu wyłącznie gminie, która działa i ma siedzibę w mieście- siedziby powiatu.

29.12.2014: Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Radny Jarosław Buzarewicz poruszył temat związany z budową obwodnicy w Czarnym Borze. I etap to przebudowa drogi, ok. 864 m, patrząc na wykonane prace ciężko jest mówić jeszcze o obwodnicy – usunięte drzewa, nowa nawierzchnia już istniejącej drogi, gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 598.412 zł , powiat także dofinansowała I etap kwotą 100 tys. zł. W przyszłym roku mamy dofinansować kolejny etap 300 tys. zł.
Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się do zarządu o rozważenie, czy nie należy zwiększyć rezerwy na wkład własny do projektów, która wynosi 80.000 zł. Zapytał ponadto, czy jednostki powiatowe realizujące projekty mogą liczyć na środki z budżetu powiatu, które pokryją wymagany wkład własny. Starosta zapewnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, pieniądze zostaną przekazane.
Radny Jarosław Buzarewicz złożył wnioski do budżetu na 2015 rok w następujących sprawach:
• o przeznaczenie kwoty 20 tys. zł. na przebudowę trzech wiat przystankowych wzdłuż drogi nr 3367D w Gminie Czarny Bór. Jako źródło finansowania wskazał środki pochodzące z rezerwy ogólnej uchwały budżetowej powiatu wałbrzyskiego na 2015 rok. W wyniku głosowania: 7za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
• o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł na remont korytarzy w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Jako źródło finansowania wskazał środki pochodzące z rezerwy ogólnej uchwały budżetowej powiatu wałbrzyskiego na 2015 rok. W wyniku głosowania: 6 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
• o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na odbudowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. W wyniku głosowania: 7 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
Następnie zapytał czy Gmina Czarny Bór ma szansę na skorzystanie z Programu Rozbudowy Infrastruktury Komunikacyjnej. W przypadku twierdzącej odpowiedzi poprosił o określenie warunków, które gmina musiałaby spełnić. Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że spotkanie z wójtem Gminy Czarny Bór planowane jest na miesiąc styczeń 2015 roku, na którym poruszy kwestię możliwości współpracy w tym zakresie.
Radny Jarosław Buzarewicz złożył do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego interpelację o opracowanie planu rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.