Oczy Polski i Europy będą zwrócone w stronę stolicy Dolnego Śląska

Zostało dokładnie pół roku do rozpoczęcia jednego z największych wydarzeń społeczno-kulturalnych w najnowszej historii Polski. Sprawowanie przez Wrocław w roku 2016 zaszczytnego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury ma być świętem miasta, regionu i kraju w Polsce i Europie oraz Polski i Europy we Wrocławiu, świętem kultury i sztuki, ale przede wszystkim czasem doświadczania kultury, spotkań z pięknem, radości tworzenia dla mieszkańców oraz gości Wrocławia. O tym w piątkowy wieczór opowiadała Pierwsza Odsłona Programu ESK 2016 na Stadionie Wrocław, w której wzięło udział ponad 23 tys. widzów.

Program ESK 2016 jest pomyślany tak, by połączyć wydarzenia duże i często o międzynarodowym charakterze z działaniami angażującymi mieszkańców, czy animującymi działania lokalne. Mówiono także o różnorodności programowej ESK 2016, która w pewnym sensie jest kluczem do zrozumienia tego, co już za pół roku będzie mieć miejsce we Wrocławiu. I to właśnie różnorodność połączy pozornie oddalone od siebie dziedziny, wokół których zbudowany jest program na rok 2016. Co konkretnie wydarzy się?

Miałem przyjemność uczestniczyć w multimedialnym widowisku i koncercie, odbywającym się we Wrocławiu pod hasłem „Kierunek (kulturalna) stolica”, poprzedzonym wizytą studyjną w pocysterskim zespole klasztornym w Lubiążu.

29.04.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Radochońska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu za 2014 rok oraz realizowanych zadań w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


Radny Jarosław Buzarewicz zapytał czy PUP prowadzi monitoring firm, których właściciele otrzymali wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Radochońska wyjaśniła, że po upływie dwunastu miesięcy, PUP weryfikuje w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy nadal prowadzona jest działalność. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji w roku 2014, która obejmowała lata 2012-2013, między 80% było aktywnych wpisów. Ok 70%- 80% osób spośród tych, które odebrały wsparcie nie powracają do rejestrów jako bezrobotni.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Marek Śpiewak przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu za 2014 rok.


Radny Jarosław Buzarewicz zapytał o skalę problemu związanego z barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi, itp.


Kierownik Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu Magdalena Kołodziejczyk odpowiedziała, że co roku do PCPR w Wałbrzychu wpływa ok 50 wniosków na likwidację barier architektonicznych, z których w roku ubiegłym udało się zrealizować jedynie 11 wniosków na kwotę 82 tys. zł. Dodała, że w roku 2014 przekazano dofinansowanie 8 wnioskodawcom do barier w komunikowaniu się, a do barier technicznych – 4 dofinansowania. Zwróciła tym samym uwagę na ograniczone środki finansowe, które przekazywane są na tego typu zadania.


Komendant Straży dla Zwierząt w Wałbrzychu Iwona Frankowska omówiła funkcjonowanie i realizację zadań Straży dla zwierząt na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, zwracając szczególną uwagę na problem związany z porzucanymi zwierzętami oraz walką straży z okrucieństwem wobec zwierząt. Następnie zasygnalizowała o potrzebach finansowych na prowadzenie przedstawionej działalności.


Radny Jarosław Buzarewicz zapytał jakim rocznym budżetem dysponuje straż dla zwierząt oraz zapytał o dalsze losy zwierząt bezpańskich znalezionych przez straż.


Komendant Straży dla Zwierząt w Wałbrzychu Iwona Frankowska powiedziała, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa wskazują, że problem związany z bezpańskimi zwierzętami wpisuje się w zadania własne gminy. W nawiązaniu do aktualnie posiadanych środków na prowadzenie działalności odpowiedziała, że są to niewielkie kwoty, które prywatnie posiada. Zasygnalizowała jednocześnie brak sprawnego samochodu służbowego, którym można by dojeżdżać na interwencje i przewozić zwierzęta.


Radny Andrzej Lipiński zawnioskował o przekazanie pomocy finansowej na rzecz Straży dla Zwierząt, jednak w kwocie nie mniejszej niż 10 000 zł w skali roku. Wniosek został podjęty w w wyniku głosowania: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (16 radnych obecnych).