Radni analizują dokumenty, aby ostatecznie głosować nad absolutorium dla starosty, zarządu.

Przed nami bardzo ważny dla każdego samorządu czas: ocena wydatkowanych w 2022 roku środków, pod kątem celowości i gospodarności. Radni analizują dokumenty, aby ostatecznie głosować nad absolutorium dla starosty, zarządu #powiatwałbrzyski.
 
Kilka ważnych informacji dotyczących naszego powiatu:
– dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 71.094.150,35 zł, co stanowi 104,03 % planu rocznego, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 7.881.338,24 zł,
– planowany ogólny koszt przedsięwzięć w 2022 roku zamknął się kwotą 10.767.388,37 zł,
– na koniec grudnia 2022 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 9.678.570,18 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego,
– łączny stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2022 roku wyniósł 34,15 %,
– na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosły 13.460.356,00 zł,
– zaplanowany na 2022 rok deficyt – 7.094.773,90 zł, finalnie natomiast jest nadwyżka budżetu w wysokości 2.848.431,26 zł.
 
Sesja absolutoryjna odbędzie się pod koniec czerwca.
 
Tymczasem wczoraj, podczas sesji rady powiatu wałbrzyskiego, m.in.: doprecyzowaliśmy warunki przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat wałbrzyski, podjęliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez powiat od skarbu państwa części nieruchomości niezabudowanej w #Walim. Będzie tam m.in. składowany materiał do naprawy dróg. Oddaliliśmy także dwie skierowane do rady skargi, na: Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Catharina 1” w Nowym Siodle. Przedstawiłem radnym obszerne uzasadnienie, wypracowane przez komisję skarg, wniosków i petycji, w której pracuję od początku kadencji rady.
 

Czarny Bór: poprawiamy bezpieczeństwo

#ziemiawałbrzyska#CzarnyBór: chodnik wzdłuż ulicy Parkowej kończy się na wysokości Nadrzecznej. W dalszej części ulicy Parkowej jest jeszcze 15 budynków. Zasadne jest wybudowanie około 300 metrów chodnika, o czym przypomniałem na ostatniej sesji #rada#powiatwałbrzyski. Taki wniosek złożyłem także do tegorocznego budżetu powiatu. Środki są, inwestycja może być zrealizowana przy współudziale finansowym gminy Czarny Bór. Tak pracujemy z wszystkimi gminami powiatu. Propozycja wspólnej realizacji inwestycji została przedstawiona wójtowi Czarnego Boru. Teraz wszystko w rękach gminnych radnych.
 
 
Tymczasem powiat jeszcze w tym roku dokończy remont mostu w tej części Czarnego Boru. Prace są pilne, w uwagi na stan techniczny przejazdu nad tak zwanym „czerwonym potokiem”.
 
 
 
Z pewnością bezpieczeństwo przy budynku przy ul. Polnej 23 poprawiło się po zamontowaniu lustra drogowego, o co również zabiegałem.

Ks. Mariusz Kiślak, proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Wałbrzychu zachęca osoby wyznania prawosławnego do uczestniczenia w życiu cerkwi.

Cerkiew Prawosławna
 
Uchodźcy wojenni z Ukrainy to w większości osoby wyznania prawosławnego. W naszym regionie mogą uczestniczyć w życiu cerkwi prawosławnej, w parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu i innych miejscowościach Dolnego Śląska.
 
Dla osób, które schroniły się przed zagrożeniem życia udział w tradycyjnych nabożeństwach i tradycjach prawosławnych jest namiastką utraconego domu, ale również pomocą w funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości.
 
 
W Wałbrzychu i okolicach opieką duszpasterską otacza wiernych ks. Mariusz Kiślak, proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Wałbrzychu, do którego można zwracać się w każdej sprawie duszpasterskiej, telefon: 609 453 424.
 
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święta w Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 31.
 
 
Православна церква
 
Біженці з Украіни – то в основному люди православні. В нашім регіоні мають можливість і далі як вдома брати участь у православних богослужіннях на приході Всіх Святих в Валбжиху і в інших містах та містечках воєводства Нижньої Силезії.
 
Для людей, які намагалися зберегти свої життя в умовах страшної небезпеки, участь в традиційних православних службах є як пригадуванням втраченої домівки, так і допомогою в намаганнях функціонувати і налагодити нове життя в новій реальності.
 
В Валбжиху і в його околицях духовною опікою прихожан православних займається отець Маріуш Кішляк, протоієрей приходу Всіх Святих, до якого і прихожани, і будь-хто з українців може звертатися в своїх духовних справах і зі своїми проханнями, турботами за номером телефону: 609 453 424.
 
Літургіі в приході відбуваються кожної неділі і у великі свята за адресою: м. Валбжих, вул.. Міцкевіча, 31, церква Всіх Святих.
 
Fot. użyczone / Przegląd Prawosławny

Pieniądze na kolejny zabytek w powiecie wałbrzyskim.

Wsparliśmy remonty kościołów w #CzarnyBór i #Borówno, tym razem przekażemy kolejne 50 tys. zł na zabezpieczenie dachu zabytku w #Glinno. Za nami kolejna sesja rady #powiatwałbrzyski, a to jedna z podjętych uchwał.
 
 
Kościół filialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie, piękny obiekt, wymagający pilnego remontu. Od dachu trzeba zacząć. Zabytek sakralny należy do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w #Walim.
 

Apel Wody Polskie

Szanowni Państwo,
zachęcam do podpisania apelu do Prezesa Wód Polskich o przestrzeganie obowiązującego prawa i zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w terminie nie dłuższym niż 45 dni, z uwzględnieniem występujących obecnie zmian warunków ekonomicznych niezależnych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 
Apel zainicjowała pani Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu. Prośba o podpisanie apelu kierowana jest do wszystkich samorządowców i pracowników jednostek samorządowych, które odczuwają skutki nieprawidłowego działania Wód Polskich.
 
 
Zdjęcie ilustracyjne / Henryk Niestrój z Pixabay