Czy w Czarnym Borze musi być brudno?

 
Zwróciłem się do #WojewódzkiInspektoratOchronyŚrodowiska we #Wrocław, Delegatury w #Wałbrzych z prośbą o ustawienie stacji pomiarowej stężeń pyłu PM10 na naszym osiedlu, w #brudnyCzarnyBór. Ostatnie takie pomiary były prowadzone w 2014 i 2017 roku.
 
Pomimo tego, że od ostatnich pomiarów transport materiału skalnego #melafir został przekierowany z ciągu drogi gminnej na tzw. obwodnicę, odczuwalny poziom zapylenia nie zmniejszył się. Badania są istotne z uwagi na nieprzerwaną uciążliwość (zapylenie) wywoływane niewłaściwą działalnością Kopalni Melafiru “Grzędy”.
 

Kopalnia Melafiru “Grzędy” jest głównym źródłem niezorganizowanej emisji pyłu PM10 na tym terenie. Brunatny pył zalega na: polach, ulicach, elewacjach, etc. Nie tylko brudzi, ale ma szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców, co zostało potwierdzone w dokumencie: Przeprowadzenie pełnej analizy / charakterystyki fazowej (mineralogicznej) – jakościowo – ilościowej dla mieszaniny pyłowej, zalegającej na elewacji zewnętrznej zabudowań domków jednorodzinnych, opracowanym przez Spinus, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego.
 
 
W grudniu, Mineral Polska sp. z o.o. przepraszała mieszkańców gminy za “niekontrolowany upust pyłu”. Tego typu uciążliwości nie należy traktować wyłącznie w kategorii incydentu.