O instalacji na sesji

Radny Jarosław Buzarewicz na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego poruszył również kwestię związaną z rozprawą administracyjną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu organiczno-mineralnego zlokalizowanej przy działce wg. ewidencji gruntów i budynków nr 130 w obr. Ptaszków, gm. Kamienna Góra”.

Powiedział, że inwestycja ta może naruszyć równowagę ekologiczną. Zapytał, czy zarząd był o tych zamierzeniach informowany. Nadmienił, że inwestor ubiega się realizację inwestycji od maja 2015 roku. Poprosił, aby zarząd zainteresował się tym tematem oraz, aby wydział merytoryczny skontaktował się wójtem gminy Kamienna Góra w przedstawionym zakresie, ponieważ instalacja będzie przebiegać niemalże na granicy powiatu wałbrzyskiego i będzie uciążliwa dla m.in. mieszkańców Borówna i Czarnego Boru.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że nie słyszał o zasygnalizowanej sprawie dotyczącej rozprawy administracyjnej. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura zobowiązał się pochylić nad problemem zasygnalizowanym przez radnego Jarosława Buzarewicza.