Droga i oświetlenie ekonomicznie nieuzasadnione

Zły stan techniczny prowadzących do domów dróg wzdłuż ulic w Czarnym Borze: Azaliowej, Malinowej, Brzozowej utrudnia przejście i przejazd w deszczowe dni, a tumany kurzu osadzają się na elewacjach nowo wybudowanych domów. Pilnie jest zatem wykorytowanie, utwardzenie i wybrukowanie dróg, odprowadzenie deszczówki i wód gruntowych wzdłuż w/w ulic.

Osiedle jest oddalone od oświetlonej części Czarnego Boru, dlatego konieczne jest dokończenie montażu lamp wzdłuż prowadzących do posesji dróg (ulice: Azaliowa, Malinowa, Brzozowa).

Należy wybrukować również rów odprowadzający wodę z lasu, wzdłuż ul. Świerkowej. Jego pobocza obsypują się.

W imieniu mieszkańców osiedla zwróciłem się do wójta Adama Góreckiego o pilne wykonanie powyższych prac. Z odpowiedzi dowiedziałem się, że…

W ubiegłym roku wójt Adam Górecki był innego zdania. Napisał w odpowiedzi na moje pismo: „Istnieje możliwość wybrukowania wymienionych we wniosku dróg pod warunkiem zwiększenia przez powiat kwoty dotacji na budowę czarnoborskiej obwodnicy z 300 tys. zł do 800 tys. zł. Zwiększenie dotacji o 500 tys. pozwoli nam na zrealizowanie wnioskowanych robót drogowych.”

W tym roku na dalszy etap obwodnicy powiat przeznacza 1 mln 200 tys. zł. Jednak inwestycje na osiedlu są ekonomicznie nieuzasadnione.