19.10.2015: Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał, jak wygląda w Starostwie Powiatowym szacowanie inwestycji planowanych wydatków i rozpoznawanie rynku. Według oceny radnego niektóre pozycje w propozycji budżetu na 2016 rok są niedoszacowane, a niektóre przeszacowanie. Odnosząc się do propozycji i założeń zapytał o pkt 11, a mianowicie do jakich celów będzie służył samochód, który Zarząd planuje zakupić z budżetu powiatu dla Domu Dziecka. Zapytał również o szczegóły dotyczące pozycji 13, tj. zakup dwóch zestawów komputerów dla Powiatowego Inspektora Budowlanego. Czy do tych zestawów będzie zakupione oprogramowanie, jeżeli tak to jakie. Zwrócił uwagę, że w obecnym rozdaniu finansowym są środki na poprawę sieci informatycznej, tj. na dostęp do usług informatycznych i że warto byłoby aplikować o te środki. Kolejne pytanie dotyczyło modernizacji instalacji elektrycznej. Z czego wynika potrzeba jej wymiany lub modernizacji, czy są protokoły z przeglądów tej instalacji? W pozycji 18 powinny być szczegółowo wskazane odcinki dróg, które będą modernizowane, z podaniem metrażu. Co kryje się pod pozycją 24 propozycji budżetu na 2016 rok (zwrócił się o szczegóły). Zapytał również, kto finansuje badania i odwierty we wskazanych przed odkrywców obiektach w Walimiu oraz dlaczego w budżecie Zarząd nie uwzględnił kwoty 100 tys. zł na Powiatowe Centrum Sportów Zimowych w Czarnym Borze.

Wicestarosta Powiatu Krzysztof Kwiatkowski odpowiedział na pytania.

Samochód dla Domu Dziecka zostanie zakupiony z obrotu wtórnego, gdyż na nowy powiatu nie stać. Będzie on służył do przewozu dzieci do szkoły oraz na zajęcia pozaszkolne. Jesteśmy po przeglądzie internatu w Walimiu z którego wynika, że instalacja przegrzewa się i wymaga natychmiastowej wymiany. Georadar jest użyczony przez firmę XYZ, wiertnice udostępnia firma MAKSA nieodpłatnie, koszty drugiego georadaru pokryje Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Powiat Wałbrzyski nie przewiduje kosztów z tym związanych i nie planuje w budżecie środków na ten cel. Na część inwestycji złożonych przez Dyrektorów są zrobione wstępne kosztorysy przez firmy, które są potencjalnie zainteresowane ich wykonaniem. Na część tych prac są wydane nakazy np. przez Straż Pożarną.

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura odpowiadając na pytanie związane z budową Powiatowego Centrum Sportów Zimowych, stwierdził, że Wójt Gminy Czarny Bór nie przedstawił Zarządowi żadnych konkretów związanych w budową tego ośrodka.

Przewodniczący Komisji Józef Piksa wspomniał, jak wyglądały spotkania z burmistrzami i wójtami na których bardzo dokładnie omawiane były wszystkie kwestie potrzeb i sposobu ich realizacji.

Skarbnik Powiatu Wałbrzyskiego Joanna Błażuk wyjaśniła kwestię zakupu dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jak podkreśliła wynika to z niedoszacowania tej jednostki.