30.01.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Radny Jarosław Buzarewicz poprosił o wyjaśnienie powodu przedstawienia radnym pierwotnie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Czarny Bór prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że dnia 22.12.2014 r. wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w którym zwrócił się z zapytaniem o możliwość kontynuacji współpracy w zakresie prowadzenia wspólnej biblioteki miejskiej i powiatowej, pn. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu ma obowiązek prowadzenia biblioteki od dnia 1 stycznia br. Aby zapewnić tok wywiązywania się z ustawowego obowiązku, wicestarosta zwrócił się do wójta Gminy Czarny Bór z zapytaniem o możliwość zawarcia porozumienia w omawianym zakresie. Dodał, że jednym z argumentów było oddanie do użytku gminy nowoczesnego obiektu spełniającego wymagane funkcje. Nadmienił, że w otrzymanej odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha na ww. pismo nie została wyraźnie wskazana chęć wspólnego prowadzenia zadania dot. Prowadzenia biblioteki, albowiem została jedynie wskazana ogólna kwota, którą miasto przeznacza na prowadzenie tego zadania. W międzyczasie, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zadeklarował chęć i gotowość do realizacji omawianego zadania, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące merytorycznego nadzorowania, tj. posiadania odpowiedniej kadry prawniczej. W wyniku spotkania z Panem Zygmuntem Nowaczykiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Wałbrzycha, została podjęta decyzja o kontynuacji współpracy z Gminą Wałbrzych odnośnie powierzenia w 2015 roku prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

Radca Prawny Jakub Tuczapski wyjaśnił, że ustawa o bibliotekach wskazuje 2 grupy zadań, które są realizowane przez biblioteki:

– w przypadku powierzenia zadań powiatu gminie: mogą być powierzone każdej gminie na terenie powiatu,

– powiat może przekazać zadania z ww. zakresu wyłącznie gminie, która działa i ma siedzibę w mieście- siedziby powiatu.